PRINCIPY A POSLÁNÍ DOZP

Principy poskytování sociálních služeb
Služby jsou poskytovány v souladu s platnými právními předpisy zejména zákonem  č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Služby jsou poskytovány na základě vlastní žádosti dle principu svobodné volby. Při poskytování služeb jsou respektovány obecné principy poskytování sociálních služeb, kterými jsou důstojnost, úcta, respekt, lidský, profesionální, individuální a empatický přístup, soukromí osob, nezávislost, možnost volby, rovnost poskytování služeb, seberealizace, podíl na rozhodování a kontrola poskytování sociálních služeb.

Naplňování základního poslání DOZP, Sociální pohoda, o.p.s. vychází z následujících principů:

 • respektovat soukromí a svobodnou volbu
 • respektovat jedinečnost a lidská práva
 • ve středu zájmu je vždy uživatel, jeho potřeby a zájmy
 • snahou je udržet co nejvyšší stupeň samostatnosti a nezávislosti uživatelů
 • základem kvality poskytovaných služeb je odbornost pracovníků a prohlubování jejich znalostí soustavným vzděláváním, spolupráce s odbornými pracovišti, institucemi a zařízeními je základ kvality prováděné služby a podpory
 • ohleduplný, vstřícný a laskavý postoj k uživatelům
 • aktivizace k sebeuplatnění
 • integrace
 • využívání běžných služeb veřejnosti, podpora přirozených vztahů a spolupráce s rodinami uživatelů
 • základem poskytování služeb a podpory je sdílení společných hodnot a cílů všech pracovníků a jejich týmová spolupráce
 • základem poskytovaných služeb a podpory je využívání běžných služeb veřejnosti, podpora přirozených vztahů a spolupráce s rodinami uživatelů
 • zachovat lidskou důstojnost

Pravidla DOZP, Sociální pohoda, o.p.s. jsou přizpůsobena potřebám uživatelů. Každý uživatel či jeho opatrovník se před nástupem do DOZP, Sociální pohoda, o.p.s. s těmito pravidly seznámí a zaváže se k jejich dodržování.

Hlavní cíle a zásady DOZP, Sociální pohoda, o.p.s.
Vytvořit uživatelsky vnitřní prostředí nahrazující našim uživatelům v co nejširší míře domov

 • umožnit dle možností uživatelům žít podle dosavadních návyků
 • poskytovat služby na míru
 • rozšiřovat nabídku pracovních a zájmových aktivit
 • podporovat využívání metod stížnosti a pochvaly
 • podporovat vytváření a udržování vztahů uživatelů se společností
 • podporovat uživatele v prožívání samostatného života, v partnerských vztazích a jejich zasvěcení do pracovního procesu
 • trvale rozvíjet osobnost všech uživatelů a jejich duševní i tělesné schopnosti
 • rozvíjet a respektovat citový život uživatelů a umožnit jim navazovat přátelské, rodinné a mezilidské vztahy
 • normalizovat život uživatelů tak, aby se co nejvíce přibližoval běžnému životu
 • systematicky, společnými silami vytvářet nové možnosti ke zvyšování všech schopností a dovedností uživatele, a tím zlepšovat jeho kvalitu života
 • respektovat a uplatňovat práva uživatele, podílet se na plánování a průběhu sociální služby, která mu je poskytována
 • respektovat právo uživatele vyjadřovat své potřeby, přání, touhy a stížnosti

Zaměřit se na nový přístup k práci s uživatelem, vykročení z tradičního pohledu na podporu a péči o jednotlivé uživatele

 • zdokonalovat tvorbu individuálních plánů, osobních cílů a potřeb
 • týmová spolupráce všech zainteresovaných pracovníků a rodinných příslušníků při individuální péči o uživatele
 • zdokonalovat vedení písemných individuálních záznamů o průběhu poskytování sociální služby a hodnocení průběhu poskytování soc. služby
 • zapojovat uživatele na utváření obsahu poskytované služby a na hodnocení postupů služby jako zpětné vazby

Získávat kvalifikovaný personál zajištěním účasti pracovníků na projektech a školeních, které jim umožní seznámit se s novými a moderními metodami práce a komunikace, orientující se na všechny oblasti lidských potřeb

 • postupné vyškolování všech pracovníků
 • proškolení pracovníků pro používání opatření omezujících pohyb
 • účast na seminářích zaměřených na problematiku poskytovaných služeb

Vize a rozvojové cíle DOZP, Sociální pohoda, o.p.s.
Rozvojové cíle:
Rozvoj týmové spolupráce všech pracovníků

 • poskytovat služby na profesionální úrovni
 • prosadit změny v myšlení a chování personálu
 • neustále zdokonalovat týmovou spolupráci všech pracovníků zařízení
 • zdokonalovat systém řízení organizace, rozdělení kompetencí a pravomocí mezi jednotlivé pracovníky s jasným popisem pracovních povinností a aktivit a zajištění zpětné vazby
 • umožnit pracovníkům získávat průběžně nové znalosti, informace a zkušenosti v práci na svěřených úsecích
 • naplnit zákon o sociálních službách
 • zvyšovat kvalifikaci
 • poskytovat pracovníkům supervizi, popř. průběžně provádět případové supervize
 • počítačová gramotnost
 • zavést metodu sebehodnocení jako nástroj pro zvyšování kvality
 • poskytovat služby na základě individuálních potřeb uživatele
 • zlepšit technické a materiální vybavení zařízení
 • přiblížit se co nejpřirozenějšímu prostředí ve vztahu ke společnosti
 • poskytovat veškeré služby na základě individuálních potřeb uživatele

Rozvíjet a upevňovat spolupráci s ostatními subjekty poskytující sociální služby v regionu

 • permanentně zdokonalovat systém řízení organizace
 • neustále zlepšovat technické a materiální vybavení zařízení
 • přibližovat se co nejpřirozenějšímu prostředí ve vztahu ke společnosti
 • zajišťovat podmínky pro odpovídající, důstojný a efektivní provoz zařízení s ohledem na potřeby uživatele
Skip to content